Proiectul „Școli Creative”

ȘCOLI CREATIVE"

Beneficiar: Asociația Filantropică Trup și Suflet
Parteneri: Asociația Streetaware, Școala Profesională Dagîța, Școala Gimnazială Grajduri, Școala Gimnazială Hoceni, Primăria Hoceni


Valoarea totală a proiectului este de 8.091.071,50 lei, din care 6.877.410,78 lei reprezintă cofinanțarea asigurata de Uniunea Europeană, 1.138.573,69 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de bugetul național și 75.086,73 lei reprezintă contribuția instituțiilor partenere din cadrul proiectului.


Perioada de implementare: 14.05.2018 – 13.11.2021
Cod MySMIS: 106637

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului educațional pentru 970 de copii, tineri și adulți, din care 211 de etnie roma, din 3 comunități rurale dezavantajate socioeconomic, din județele Iași și Vaslui, prin furnizarea de programe socio-educaționale integrate și prin promovarea inovării sociale și a șanselor egale.

 

Obiectivele specifice

1. Creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie pentru 430 copiii din trei comunități rurale dezavantajate economic
2. Creșterea accesului la învățământ primar și secundar inferior, de calitate, pentru 540 persoane din trei comunități rurale dezavantajate socio-economic.
3. Creșterea calității serviciilor educaționale din 3 comunități rurale dezavantajate prin formarea a peste 73 de cadre didactice și creșterea capacității acestora de a identifica și de a implementa soluții inovative la probleme socio-educaționale, specific zonelor defavorizate unde activează profesional.
4. Dezvoltarea unor programe de inovare socială de prevenire a abandonului școlar.
5. Promovarea modelelor de bune practici cu privire la prevenirea abandonului școlar în comunitățile dezavantajate socio-economic.
6. Diversificarea activităților educaționale din trei comunități rurale dezavantajate socio-economic prin dezvoltarea infrastructurii școlare.

 

Rezultate Preconizate

Prevenirea abandonului școlar prin programe de inovare socială:
- realizarea unui număr de 10 filme motivaționale cu poveștile de succes ale copiilor;
- realizarea unui număr de 50 workshopuri motivaționale de prevenire a abandonului școlar în care vor fi prezentate filmele;
- realizarea unui curriculum inovativ care să poată fi utilizat în lucrul cu copii aflați în risc educațional;
- prevenirea abandonului școlar în rândul a 540 de copii cu risc de abandon școlar sau care au înregistrat abandon / eșec școlar;
- dezvoltarea motivației în rândul a 540 de copii cu risc de abandon școlar/ care au înregistrat abandon / eșec școlar;
- realizarea unui număr de trei planuri de acțiune pentru susținerea educației și prevenirea abandonului școlar în comunitățile vizate de proiect;
- crearea unor linii directoare de acțiune pentru consiliile locale din cele trei comunități;
- introducerea liniilor directoare de acțiune create în cadrul workshopurilor în strategiile locale de dezvoltare;
- implementarea unei metode inovative de reducere a abandonului școlar și de îmbunătățire a performanțelor școlare în rândul copiilor din comunități rurale defavorizate - grupul creativ;
- dezvoltarea stimei de sine și a creativității în rândul a 200 de copiii aflați în risc educațional;
- participarea unui număr de 200 de elevi la activitățile grupurilor creative;
- creșterea stimei de sine și dezvoltarea potențialului creativ la un număr 200 elevi;
- realizarea unui număr de 20 grupuri creative;
- generarea unui minim de 100 de soluții cu privire la creșterea stimei de sine a elevilor aflați în risc educațional.

Prevenirea abandonului școlar prin activități extracurriculare:
- creșterea gradului de informare cu privire la normele de prevenire a îmbolnăvirilor, în rândul beneficiarilor;
- peste 1025 de ore de educație pentru sănătate realizate în cadrul proiectului;
- scăderea riscului de abandon școlar datorat problemelor de sănătate sau de igienă;
- minimum 970 de copii vor beneficia de activități de educație pentru sănătate.
- creșterea gradului de informare cu privire la interculturalitate;
- peste de 180 de ore de educație interculturală realizate în cadrul proiectului;
- scăderea riscului de abandon școlar datorat problemelor de discriminare sau de conflictele interetnice între copii;
- minimum 457 de copii din comunitate vor beneficia de activități de educație interculturală, din care aproximativ 180 din grupul țintă.

Dezvoltare resurselor umane din școlile aflate în medii rurale dezavantajate socio-economic:
- 18 membri ai echipelor manageriale vor dobândi o calificare în managementul de inovare;
- dezvoltarea creativității și a competențelor de inovație pentru echipele de management din școlile rurale dezavantajate socio-economic;
- 3 strategii de inovare elaborate la nivel instituțional, pentru dezvoltare organizațională, inclusiv pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar, cu aplicabilitate în 34 de unități școlare (toate satele din comună);
- dezvoltarea competențelor didactice pentru 73 de cadre didactice din 3 comunități rurale dezavantajate socio-economic;
- 73 de cadre didactice vor beneficia de cursuri de perfecționare;
- formarea a 20 de specialiști în consiliere vocațională și 20 în mediere școlară pentru toate școlile implicate în proiect;
- creșterea capacității locale de a răspunde la nevoilor elevilor, atât pentru generațiile prezente, cât și viitoare;
- creșterea calității serviciilor educaționale din cele 3 comunități rurale, prin dezvoltarea resurselor umane și facilitarea accesului la servicii educaționale și de suport;
- 34 de structuri școlare din mediul rural vor dezvolta un curriculum adaptat nevoilor copiilor aflați în risc educațional;
- în fiecare școală va funcționa câte un grup creativ care va susține activitatea consiliilor de administrație referitoare la dezvoltarea strategiei de inovare;
- participarea unui număr de 73 cadre didactice la activitățile de grup creativ;
- reducerea și prevenirea abandonului școlar în 34 de structuri școlare;
- 68 de proiecte de practică implementate.

Creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie pentru 430 de copii din comunități rurale defavorizate, din care 75 de romi:
- facilitarea accesului la educaţie pentru un număr de 90 antepreșcolari din grupurile dezavantajate socio-economic;
- reducerea abandonului şcolar în rândul copiilor antepreșcolari și preșcolari din comunităţile defavorizate rurale;
- reducerea gradului de vulnerabilitate şi excluziune socială a copiilor antepreșcolari și preșcolari şi a părinţilor acestora;
- dezvoltarea educațională, psihică, emoţională şi socială adecvată a unui număr de 430 de copii antepreșcolari și preșcolari din zone rurale;
- creşterea calităţii îngrijirii şi a protecţiei în perioada antepreşcolară și preșcolară;
- respectarea dreptului copiilor antepreșcolari și preșcolari la educație;
- dezvoltarea abilităților parentale pentru un număr de minimum 240 de părinți;
- asigurarea egalității de șanse pentru copiii antepreșcolari din comunități rurale.

Creșterea accesului la învățământ primar și secundar inferior de calitate prin măsuri de prevenire pentru 470 de copii din comunități rurale defavorizate, din care 96 de romi:
- 270 de copii din mediul rural vor avea acces la servicii de recuperare școlară prin programe Școala după Școală;
- 270 de copii din mediul rural își vor îmbunătăţi abilităţile de citire, scriere, de calcul matematic, precum şi de formare a abilităţilor de viaţă independentă;
- facilitarea accesului la educaţie/ menţinerea copiilor în şcoală prin sprijinirea familiilor;
- creşterea gradului de adaptare la sistemul educaţional pentru un număr de 270 copii;
- îmbunătăţirea abilităţilor sociale a beneficiarilor prin intermediul activităţilor ludice şi de socializare realizate;
- formarea deprinderilor de viaţă independentă pentru 270 de copii;
- însuşirea unor norme de comportament acceptate social;
- reducerea numărului de ore petrecute pe stradă/ la muncă;
- reducerea comportamentelor de risc de abandon școlar;
- minimum 270 de copiii vor participa la activități școală după școală lunar.
- 350 de copii din mediul rural vor avea acces la servicii de consiliere educațională;
- facilitarea accesului la educaţie/ menţinerea copiilor în şcoală prin sesiunile de consiliere educațională;
- creşterea gradului de adaptare la sistemul educaţional pentru 350 copii prin intermediul sesiunilor de consiliere educațională;
- reducerea comportamentelor de risc de abandon școlar pentru 350 de copii prin intermediul sesiunilor de consiliere educațională;
- eliminarea obstacolelor care pot apărea în frecventarea școlii prin acordarea de sprijin material.

Creșterea accesului la învățământ primar și secundar inferior de calitate prin măsuri de compensare pentru 70 de tineri din comunități rurale defavorizate, din care 40 romi:
- asigurarea dreptului la educație pentru adulții care nu au fost niciodată înscriși în sistemul de învăţământ/ a celor care au abandonat şcoala şi au depăşit cu cel puțin patru ani vârsta corespunzătoare clasei;
- minimum 40 de absolvenți ai programului „A doua șansă”, dintre care 30 romi;
- reducerea ratei de abandon școlar din Comuna Grajduri;
- formarea deprinderilor de calcul matematic și de scris-citit pentru 40 de beneficiari neșcolarizați/ care au abandonat școala, dintre care 30 romi;
- 40 de adulți din mediul rural neșcolarizați/ care au abandonat școala vor avea acces la servicii de recuperare școlară;
- facilitarea accesului la educaţie pentru 40 de adulți din mediul rural neșcolarizați/ care au abandonat școala;
- minimum 30 de copii care abandonat școala vor fi reintegrați în sistemul de învățământ;
- reducerea ratei de abandon școlar în trei comunități rurale;
- asigurarea dreptului la educație pentru minimum 30 de copii, dintre care 10 romi;
- 30 de copii și familiile acestora vor beneficia de consiliere și suport psihologic, în vederea remedierii situației școlare a copiilor;
- eliminarea obstacolelor care pot apărea în frecventarea școlii prin acordarea de sprijin financiar și material.

Promovarea modelor de bune practici în prevenirea abandonului:
- identificarea a cel puțin 10 probleme pentru fiecare categorie de copii (antepreșcolari, preșcolari, elevi din învățământul primar, elevi din învățământul gimnazial, elevi din învățământul liceal) cu care se confruntă copiii/elevii în tranziția de la un ciclu de învățământ la altul;
- identificare a cel puțin 10 soluții la problema tranziției de la un ciclu de învățământ la altul;
- identificarea unor metodologii de intervenție pentru diminuarea dificultăților de tranziție de la un ciclu de învățământ la altul;
- informarea tuturor școlilor din Regiunea Nord-Est (peste 840 școli) din categoria școlilor considerate defavorizate conform Anexei 1 la Ghidul solicitantului (Programul „Școala pentru toți”) – Ierarhizarea unităților școlare, în funcție de nivelul de defavorizare;
- informarea a cel puțin 50 de instituții publice și private cu rol în protecția și educația copiilor din Regiunea Nord-Est (inspectorate școlare, case ale corpului didactic, centre județene de resurse și asistență educațională, direcții de asistență socială și protecția copilului, organizații nonguvernamentale, furnizori de formare profesională).

Dezvoltarea infrastructurii școlare din 3 comunități rurale:
- realizarea a două terenuri multisport în mediul rural;
- prevenirea şi diminuarea discriminării copiilor aflați în risc educațional, în sărăcie sau care provin din alte etnii;
- asigurarea șanselor egale de acces a copiilor din mediul rural la activități ludice și sportive;
- dezvoltarea infrastructurii școlare în două comunități rurale dezavantajate socio-economic;
- asigurarea egalității de șanse pentru copiii din două comunități rurale;
- asigurarea egalității de șanse și asigurarea dreptului la joacă și timp liber pentru copii antepreșcolari, preșcolari și școlari din comuna Hoceni;
- diversificarea infrastructurii școlare din comuna Hoceni.

Programe Deschise

StreetAware

Contact

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că veți avea o experiență cât mai bună de navigare pe site-ul streetaware.ro. Anumite cookie-uri sunt utilizate pentru a obține statistici agregate referitoare la vizitele pe site pentru a ne ajuta să îmbunătățim în mod constant site-ul și să răspundem mai bine nevoilor dvs. Alte cookie-uri sunt folosite pentru a îmbunătăți performanța și a garanta securitatea site-ului. Pentru informații suplimentare despre aceste cookie-uri și pentru a afla de ce le folosim și cum puteți modifica setările, consultați pagina noastră despre politica privind cookie-urile